Jak pobierać pieniądze z rachunku bankowego przedsiębiorcy zajętego przez komornika w ramach postępowania zabezpieczającego?

pigPrzedsiębiorcy pozywani przed Sąd często jeszcze w trakcie trwania procesu mają „przyjemność” zapoznać się z działalnością komorników sądowych. Prowadzone są bowiem postępowania zabezpieczające, które ułatwiają egzekucję po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Takie zabezpieczenie np. poprzez zajęcie rachunku bankowego przedsiębiorcy, często powoduje kłopoty z bieżącą działalnością gospodarczą, gdyż środki finansowe podlegają „zamrożeniu” przez komornika. W takich wypadkach dobrze jest zdawać sobie sprawę z istnienia rozwiązania pozwalającego przedsiębiorcy na ustalenie określonej kwoty, jaką przedsiębiorca będzie mógł pobrać z rachunku i przeznaczyć na bieżącą działalność.

Niniejszy artykuł pomija kwestię zaskarżania samego postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia – co oczywiście jest możliwe i każdy przedsiębiorca powinien z tej możliwości korzystać. Artykuł ma na celu przybliżenie innej instytucji, która często jest bardzo szybkim i skutecznym sposobem na częściowe uwolnienie rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Jeżeli w ramach udzielonego zabezpieczenia komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego przedsiębiorca co do zasady nie ma możliwości wykorzystania znajdujących się na tym rachunku pieniędzy. Choć podmiot pozywające przedsiębiorcę nie otrzyma zajętych pieniędzy aż do czasu uprawomocnienia się wyroku zasądzającego odpowiednią kwotę (co może nastąpić po wielu miesiącach lub nawet latach) przedsiębiorca znajduje się w bardzo kłopotliwej sytuacji, gdyż zostaje nagle odcięty od zgromadzonej gotówki i nie ma środków na bieżącą działalność. Postępowanie zabezpieczające ma na celu przeciwdziałanie wyprowadzaniu majątku przez dłużnika i spowodowaniu bezskuteczności egzekucji. Co ważne zabezpieczenie nie może jednak uniemożliwiać prowadzenia działalności gospodarczej i doprowadzać do upadłości przedsiębiorcy. Właśnie po to stworzono omawianą instytucję, dającą przedsiębiorcy możliwość ustalenia określonej kwoty jako wolnej od zabezpieczenia.

Możliwość tą daje przepis art. 752[2] § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC): „W razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiębiorcy lub właściciela gospodarstwa rolnego sąd na wniosek obowiązanego złożony w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu określa, jakie kwoty można pobierać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciężarami, a także na bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej”.

Rozpatrując wskazaną instytucję należy zwrócić uwagę na trzy istotne kwestie:
1) ograniczony czas na wniesienie wniosku – zaledwie 1 tydzień,
2) konieczność odpowiedniego uzasadnienia i udokumentowania wydatków,
3) wniosek wolny jest od opłaty sądowej.

Termin na złożenie wniosku jest wyjątkowo krótki. Wynosi on bowiem tylko tydzień od dnia doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu. Terminu tego należy pilnować, gdyż złożenie wniosku po jego upływie spowoduje jego nieuwzględnienie.

Sam wniosek nie jest zbyt skomplikowany, choć niewątpliwie należy się przyłożyć do jego odpowiedniego uzasadnienia oraz potwierdzenia stosownymi dokumentami. Wniosek składa się do sądu, który wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Należy w nim określić w PLN kwotę jaką przedsiębiorca chce pobierać miesięcznie z rachunku na bieżące wydatki. Kwota ta powinna być starannie wyliczona na podstawie posiadanej i przedłożonej sądowi dokumentacji. Na kwotę tą składać się mogą m.in.: wynagrodzenia dla pracowników, wydatki na ZUS, podatki związane z prowadzoną działalnością, raty kredytów dotyczących działalności, raty leasingowe związane z pojazdami lub maszynami stanowiącymi składniki przedsiębiorstwa, czynsz najmu lokalu przedsiębiorstwa, koszt dostarczanych mediów, a także koszt zakupu surowców lub materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. Jeszcze raz podkreślić należy, że wszystkie wydatki muszą zostać odpowiednio udokumentowane, tak by sąd nie miał wątpliwości co do związku konkretnego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wysokości tego wydatku oraz konieczności jego poniesienia przez przedsiębiorcę.

Trzecią kwestią jest brak jakiejkolwiek odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Wbrew pozorom to jednak ta kwestia może powodować trudności i opóźnienie w postępowaniu przed sądem. Najczęściej bowiem sądy traktują złożony wniosek jako wniosek o zmianę zabezpieczenia, który ich zdaniem podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł zgodnie z art. 69 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Brak zaś uiszczenia (koniecznej według sądu) opłaty spowoduje brak rozpoznania wniosku.

Należy jednak stanowczo podkreślić, że omawiany w niniejszym artykule wniosek składany na podstawie art. 752[2] § 1 KPC nie jest wnioskiem o zmianę zabezpieczenia objętym koniecznością uiszczenia opłaty. Przepis art. 69 pkt 2 ustawy o kosztach („opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego”) odnosi się bowiem do wniosków składanych w oparciu o inny przepis – art. 742 § 1 KPC, zgodnie z którym „obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia”.

Wniosek z art. 752[2] § 1 KPC nie jest wnioskiem o zmianę zabezpieczenia w rozumieniu wskazanego art. 742 KPC. Jest to bowiem szczególnego rodzaju wniosek związany z uprawnieniami przedsiębiorcy, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zmuszony jest ponosić pewne koszty. Udzielone zaś zabezpieczenie powinno uwzględniać te konieczne wydatki, gdyż zabezpieczenie nie może doprowadzić do zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę. Dzięki omawianej instytucji przedsiębiorca uzyskuje możliwość dokonywania określonych wypłat z rachunku. Samo postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia nie ulega jednak modyfikacji. Zabezpieczenie trwa nadal a tylko określony zostaje sposób korzystania z rachunku bankowego. Szczególność wniosku podkreśla także okoliczność, że na jego złożenie obowiązany przedsiębiorca ma zaledwie tydzień od doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu. O zmianę zabezpieczenia w ramach art. 742 KPC wnioskować można zaś zawsze jeżeli tylko zmienią się podstawy jego udzielenia.

Omawiany wniosek wnoszony na podstawie art. 752[2] § 1 KPC nie jest więc objęty zakresem zastosowania art. 69 pkt 2 ustawy o kosztach. Żaden zaś inny przepis nie przewiduje obowiązku uiszczenia opłaty od przedmiotowego wniosku a opłata należy się przecież, tylko jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. W konsekwencji więc nie może ulegać jakimkolwiek wątpliwościom, że złożenie przedmiotowego wniosku nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty sądowej. Potwierdza to m.in. postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2014 r. wydane w sprawie XII Gz 799/13.

Radca prawny Radosław Dyki

Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter

O Radosław Dyki

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem wpisu GD/1918. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wykonywanie zawodu radcy prawnego rozpoczął w 2010 r. Obecnie prowadzi Kancelarię Locus Lege w Gdyni Orłowie. Prowadzi zarówno obsługę przedsiębiorców jak i doradza osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, w tym prawa handlowego a także prawa podatkowego. Szczególną skuteczność osiąga w obszarze windykacji należności, doradztwa przy prowadzeniu spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Reprezentuje podmioty w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podziały majątku) i prawa spadkowego. Od 2006 r. współpracuje z jedną z trójmiejskich szkół wyższych. Współzałożyciel i wykładowca w Gdańskim Centrum Szkoleń Profilowanych w Gdańsku. Autor Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wydanego przez Wydawnictwo ODDK z Gdańska.
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze z tagami: , , , , . Dodaj do zakładek ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *