Występujesz z pozwem – pamiętaj o podaniu nr PESEL

Spore poruszenie wywołały medialne doniesienia o przypadkach prowadzenia egzekucji komorniczych przeciwko osobom niebędącym dłużnikami.

Z powodu zbieżności z nazwiskiem dłużnika komornicy na swój celownik brały niewinne osoby i zajmowały im rachunki bankowe, wynagrodzenia za pracę lub emerytury. Równolegle z tymi doniesieniami głośno zrobiło się o sytuacjach związanych elektronicznym postępowaniem upominawczym, gdzie uproszczona i tania procedura, oprócz uczciwych wierzycieli, zachęciła wielu naciągaczy i oszustów do dochodzenia roszczeń (często przedawnionych lub nawet nienależnych) na tej właśnie drodze sądowej. Często też specjalnie w pozwach wskazywane były nieprawidłowe lub nieaktualne adresy dłużników, aby o toczącej się sprawie dowiedzieli się dopiero od komornika kiedy ten już zajmie ich pieniądze. W takich przypadkach zaś wyjaśnianie całej sytuacji spada na dłużników, którzy – pod ciągłą presją komornika – muszą udowadniać, że doszło do pomyłki lub, że nie są zobowiązani do jakiejkolwiek zapłaty.

Chcąc temu zapobiec ustawodawca w ekspresowym wręcz tempie dokonał zmiany przepisów postępowania cywilnego mających zracjonalizować elektroniczne postępowanie upominawcze, a także umożliwić weryfikację osób pozwanych i ich adresów zamieszkania, tak by ewentualna egzekucja objąć mogła tylko rzeczywistych dłużników. Wprowadzone z dniem 7 lipca 2013 r. zmiany chronią więc dłużników, co w konsekwencji oznacza, że na wierzycieli oraz na Sądy narzucono kolejne obowiązki.

 W pozwie nr PESEL (KRS) lub NIP powoda

 O czym niewiele osób może wiedzieć obecnie wnosząc pozew do Sądu – w każdym postępowaniu, a nie tylko tym elektronicznym – powód musi wyraźnie w pozwie (lub innym piśmie wszczynającym postępowanie np. wniosku) wskazać swój nr PESEL lub NIP (osoba fizyczna) albo KRS lub NIP (jednostka organizacyjna). Do tej pory nie było takiego obowiązku i wystarczyło podać imię, nazwisko oraz adres. Teraz w przypadku braku podania PESEL, spodziewać się można pisma z Sądu z wezwaniem o uzupełnienie braków – pod rygorem zwrotu pisma. Co więcej nawet załączenie do pisma odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) nie wystarczy, gdyż formalizm procesowy wymaga by oznaczenie powoda nastąpiło wprost w piśmie.

PESEL pozwanego … Sąd

 Na szczęście powód nie musi podawać nr PESEL osoby fizycznej, którą pozywa przed Sąd (choć z pewnym wyjątkiem, o którym poniżej). Piszę „na szczęście”, gdyż zdobycie nr PESEL inne osoby nie jest proste. Jeżeli sama dobrowolnie go nie poda, jedynym źródłem pozyskania tych danych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych a oczekiwanie na odpowiedź trwa 2-3 miesiące. Należy także uiścić opłatę 31 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami w toku trwającego postępowania trzeba jednak zidentyfikować pozwanego i nr PESEL osoby fizycznej jest w każdym przypadku ustalany. Czynią to bezpośrednio Sądy, które przy okazji opisywanych zmian otrzymały elektroniczny dostęp do bazy PESEL i nie muszą korzystać z pośrednictwa MSW. Nie oznacza to jednak, że osoba występująca z pozwem nie ma żadnych obowiązków. To ona bowiem musi dostarczyć Sądowi danych niezbędnych do uzyskania nr PESEL. Imię i nazwisko pozwanego może nie wystarczyć, gdyż kilka osób może mieć to same imię i nazwisko i Sąd otrzyma kilka nr PESEL. W znalezieniu osoby może pomóc także adres zamieszkania pozwanego, który także musi być określony w pozwie. W bazie PESEL przechowywane są jednak dane o zameldowaniu osoby, które nie muszą odpowiadać jej faktycznemu miejscu zamieszkania, nie zawsze więc w ten sposób uda się odnaleźć daną osobę. Dużo bardziej pomocne mogą być dane o dacie urodzenia lub o rodzicach pozwanego, jednak powód bardzo rzadko dysponuje takimi danymi. Co gorsza, jeżeli na skutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie danych pozwalających Sądowi na ustalenie numeru PESEL, Sąd ten zawiesi postępowanie.

 W elektronicznym postępowaniu upominawczym … powód

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym poszły jeszcze dalej. Tutaj to powód wnosząc pozew obok własnych danych musi podać PESEL (KRS) lub NIP pozwanego, a dane te są tylko weryfikowane przez Sąd – w przypadku podania NIP osoby fizycznej Sąd musi jednak ustalić jej nr PESEL. Konieczne stało się także podanie daty wymagalności roszczenia. Wiąże się to ze zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę, zgodnie z którą w postępowaniu elektronicznym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której wierzyciele (a najczęściej firmy windykacyjne skupujące stare wierzytelności) dochodzą przedawnionych już roszczeń.

Spory rygoryzm postępowanie elektronicznego wprowadza także możliwość skazania przez Sąd na grzywnę do 5 tys. zł powoda, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo PESEL, KRS, NIP, lub adres pozwanego.

 Łatwiej z NIP lub KRS

Na szczęście powód nie zawsze musi poszukiwać nr PESEL osoby fizycznej. Zamiast niego bowiem zawsze może podać nr NIP tej osoby. Choć obecnie nie każda osoba fizyczna musi posiadać ten numer, jednak występuje on zawsze gdy mamy do czynienia z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne NIP jest o wiele łatwiejszy do ustalenia. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną (nawet gdy zaprzestał już prowadzenia działalności) widnieje bowiem w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), do której dostęp ma każdy przez Internet a informacje uzyskamy za darmo. Podobnie rzecz ma się z identyfikacją jednostek organizacyjnych (np. spółek, fundacji, stowarzyszeń). Jednostki te podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), do którego – tak jak w przypadku CEIDG – dostęp ma każdy przez Internet a informacje również uzyskamy za darmo.

Przedsiębiorcy numerami KRS i NIP muszą się także posługiwać w każdej korespondencji, czy informacji przeznaczonej dla klientów. Powoduje to, że dane te jest stosunkowo łatwo uzyskać od samego przedsiębiorcy. Nieoceniony jest także Internet, gdzie każdy przedsiębiorca ma własną stronę lub przynajmniej wizytówkę widniejącą w przeróżnych komercyjnych zbiorach lub rejestrach przedsiębiorców.

 Egzekucja – błędnie doręczenie podstawą do zawieszenia

Kolejną wartą opisania zmianą przepisów postępowania jest ta, która uprawnia komornika do zawieszenia na wniosek dłużnika postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym. Są to postępowania, które toczą się bez udziału pozwanego i jeżeli pozwany wykaże (zaświadczeniem wydanym przez Sąd), że wyżej wymienione wyroki lub nakazy zostały doręczone na adres inny niżeli miejsce zamieszkania dłużnika (pozwanego) ustalone w postępowaniu egzekucyjnym, to może on żądać zawieszenia egzekucji, tak by bez strachu o własny majątek mógł wziąć wreszcie udział w postępowaniu i przedstawić własne argumenty.

Postępowanie zostanie wznowione dopiero gdy powód przedstawi zaświadczenie z Sądu, że wyrok lub nakaz zostały prawidłowo doręczone lub też pozwany pomimo błędnego doręczenia nie zaskarży wydanego przeciwko niemu orzeczenia.

Radca Prawny Radosław Dyki

Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter

O Radosław Dyki

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem wpisu GD/1918. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wykonywanie zawodu radcy prawnego rozpoczął w 2010 r. Obecnie prowadzi Kancelarię Locus Lege w Gdyni Orłowie. Prowadzi zarówno obsługę przedsiębiorców jak i doradza osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, w tym prawa handlowego a także prawa podatkowego. Szczególną skuteczność osiąga w obszarze windykacji należności, doradztwa przy prowadzeniu spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Reprezentuje podmioty w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podziały majątku) i prawa spadkowego. Od 2006 r. współpracuje z jedną z trójmiejskich szkół wyższych. Współzałożyciel i wykładowca w Gdańskim Centrum Szkoleń Profilowanych w Gdańsku. Autor Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wydanego przez Wydawnictwo ODDK z Gdańska.
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy, Prawo rodzinne z tagami: , , , . Dodaj do zakładek ten link.

One Response to Występujesz z pozwem – pamiętaj o podaniu nr PESEL

  1. Andrzej powiedział:

    Ochrona dłużnika przez PESEL jest bezprawna i czynią to w świetle prawa urzędy i niezawisłe sądy, skoro mają dostęp do danych PESEL. Karany jest wierzyciel – opłata za wniosek ( 31,-zł.) za to, że nie wie, jaki jest PESEL dłużnika, a PESEL nie jest objęty ochroną danych osobowych, jeżeli tak to tylko patrzeć, jak szybko tam sie znajdzie też ochrona dłużnika. A, gdzie logika ! ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *