Dochody z nieujawnionego źródła

Kupiłeś nieruchomość za gotówkę, a twoje zeznania PIT za ostatnie lata wykazują niewielki dochód? Licz się z zainteresowaniem urzędu skarbowego. Jeśli nie wykażesz legalnego pochodzenia środków, zapłacisz podatek od przychodów z nieujawnionych źródeł. Stawka niemała: 75% przychodu.

Urzędy skarbowe dokładnie przyglądają się większym wydatkom podatników. W przypadku zakupu nieruchomości mają ułatwione zadanie: są zawiadamiane o każdym akcie notarialnym. Weryfikacja w bazie podatników, czy wydatkowana cena znajduje pokrycie w dochodzie deklarowanym w PIT-ach za ostatnie lata trwa chwilę. W razie rozbieżności, urząd wszczyna postępowanie i wzywa podatnika do wyjaśnień. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia podatku z tytułu przychodu z nieujawnionych lub nielegalnych źródeł składa się w praktyce z dwóch etapów.

Urząd bada wydatki podatnika

Obowiązkiem organu przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość podatku jest przede wszystkim wykazanie, jakie wydatki zostały przez podatnika poniesione. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Wykazanie faktu i wysokości poniesienia wydatków musi mieć charakter niewątpliwy . Z uwagi na specyficzny charakter postępowania podatkowego prowadzonego w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, organ podatkowy obowiązany jest przeprowadzić ze szczególną starannością postępowanie dowodowe. Organ uwzględnia więc cenę zakupu nieruchomości, ale także wszystkie związane z tym koszty (podatki, koszty aktu notarialnego). Przesłuchuje także podatnika i dopisuje do rachunku takie wydatki, jak utrzymanie mieszkania, koszty wakacji, wyżywienia, edukacji itp. Następnie porównuje tę kwotę z wykazanymi dochodami w ostatnich latach.

Co ważne, w pierwszej fazie postępowania, obowiązują ogólne zasady postępowania, zgodnie z którymi udowodnienie prawotwórczych faktów spoczywa na organie, zaś wątpliwości i braki w materialne dowodowym należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Niejasności lub wątpliwości dotyczące stanu faktycznego nie mogą być rozstrzygane na niekorzyść podatnika . Zgodnie z zasadą in dubio pro tributario, istotne niejasności lub wątpliwości co do stanu faktycznego bądź prawnego nie powinny być tłumaczone na niekorzyść podmiotu, którego rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczy .

Podatnik może wykazywać legalne pochodzenie środków

Jeśli z niewątpliwych ustaleń organu wynika, że wydatki przekroczyły udokumentowane dochody, inicjatywa dowodowa przechodzi na podatnika. Udowodnione przez urząd wydatki powinny znajdować pokrycie w mieniu zgromadzonym przed ich poniesieniem lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Nie będzie więc większego problemu, jeśli środki na zakup nieruchomości pochodziły ze sprzedaży innej nieruchomości, akcji lub innych legalnie zgromadzonych aktywów, o ile przychód stąd pochodzący został opodatkowany.

Aby uniknąć podatku w wysokości 75% różnicy między wydatkami a legalnymi dochodami, podatnik powinien wskazać, a przede wszystkim – udowodnić jej pochodzenie. Nie zawsze jest to takie proste. Dochody z giełdy są ewidencjonowane, zatem powołanie się na nieznane organowi zyski giełdowe odpada. Także Powołanie się na zyski z hazardu wzbudzi uzasadnione podejrzenia organu, który będzie oczekiwał mocnych dowodów na tę okoliczność. W ostatnich latach bardzo popularną, aczkolwiek coraz mniej skuteczną, linią obrony jest powoływanie się dochody z prostytucji (nie podlegają one opodatkowaniu, a więc także ewidencji). Tu także organy pozostają bardzo podejrzliwe i wymagają konkretnych dowodów potwierdzających trudnienie się nierządem.

Darowizny zgłaszaj od razu w urzędzie

W praktyce często nieujawnione dochody pochodzą z darowizn, z reguły od członków najbliższej rodziny. Jak najbardziej można bronić się przed wysokim podatkiem powołując na takie pochodzenie środków. Nie ma większego problemu, jeśli darowizna została zawczasu zgłoszona do urzędu skarbowego. Często jednak darowizny w najbliższej rodzinie (mimo że pod pewnymi warunkami – aktualnie wolne od podatku) nie są zgłaszane urzędom skarbowym. Wszystko dzieje się bez spisania umowy, na przysłowiową gębę. Powołując się na taką darowiznę w postępowaniu dot. dochodów z nieujawnionego źródła musimy liczyć się z zapłatą 20% podatku (art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn). 20 % to lepiej niż 75%, ale i tak zaboli. Co więcej, samo powołanie się na darowiznę nie wystarczy. Dobrze przedłożyć na tę okoliczność jakiś dokument. Ponadto, należy się liczyć z tym, że organ podatkowy przesłucha darczyńcę. Przy okazji sprawdzi, czy darowane środki znajdują pokrycie w jego legalnych dochodach, a cała sytuacja została opisana w sposób wiarygodny.

Wyjściem może być przedawnienie

Do przedawnienia zobowiązania podatkowego z przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów dochodzi po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym minął termin do złożenia zeznania rocznego (art.68 par. 4 ORD). Przy ustalaniu dochodu z nieujawnionych źródeł za lata jeszcze nieprzedawnione można powołać się na przychody i wydatki z okresu objętego już przedawnieniem. Urząd będzie jednak oczekiwał wiarygodnych dowodów na fakt zgromadzenia określonego majątku w okresie objętym przedawnieniem (wyciągi bankowe, dokumenty, wiarygodne zeznania świadków).

Jeśli argumenty podatnika nie spotkają się ze zrozumieniem urzędu skarbowego, pozostaje odwołanie do dyrektora izby skarbowej, a później – skarga do sądu administracyjnego.

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

tel.\fax: +48 58 760 10 16

 

Podziel się tym artykułem:
 • Facebook
 • email
 • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo podatkowe z tagami: , . Dodaj do zakładek ten link.

3 Responses to Dochody z nieujawnionego źródła

 1. Agnes powiedział:

  Przeczytałam setki artykułów na ten temat i ten jest wyjątkowy, ładnie, konkretnie i przejrzyście wszystko ujęte, nie żadne lanie wody. Najważniejsze rzeczy dla osób zainteresowanych tematem, ujęte w kilku zdaniach. Gratuluję Panie Michale!

 2. Michał Janowski powiedział:

  W kwestii powoływania się na przedawnienie proszę mieć jednak na względzie stanowisko NSA:
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2004 r. FSK 112/04

  Posiadane przedtem zasoby majątkowe, z których podatnik chce rozliczyć swoje przychody w świetle art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, muszą pochodzić z ujawnionych źródeł, bez względu na czas nabycia tych zasobów.

 3. Leon powiedział:

  art 278kk , kradziez np. kasy, urzad musi to umowrzyc ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *