Odmowa przyznania dotacji: możesz się odwołać

Beneficjent występując o dofinansowanie z Unii Europejskiej nie jest zdany na łaskę organizacji pośredniczącej. Odmowa przyznania dotacji musi być prawidłowo uzasadniona, w oparciu o ściśle wykładane warunki dofinansowania. Jeśli jest uznaniowa, wnioskodawca ma szansę na wygraną przed sądem.

Organizacja pośrednicząca w przyznawaniu dotacji najpierw zasypuje beneficjenta wielopunktowym wezwaniem do uzupełnienia braków wniosku, by ostatecznie odmówić przyznania dotacji na podstawie tylko dwóch zarzutów: beneficjent nie dołączył ofert potwierdzających prawidłowość kosztorysu i zbyt ogólnie opisał projekt. W takiej sytuacji beneficjent najpierw wzywa organ przyznający dotację do usunięcia naruszenia prawa, a wobec bezskutecznego upływu terminu na odpowiedź – w terminie 60 dni od wezwania wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wynik postępowania: sąd uchyla pismo o odmowie dofinansowania i nakazuje ponowną ocenę wniosku. Sprawdziliśmy w praktyce tę procedurę. Wynik: 2:0 dla Beneficjenta. W obu sprawach, w których sporządzaliśmy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a następnie skargę do sądu administracyjnego – sąd uchylił zakwestionowane akty. W załączeniu link do ciekawego uzasadnienia jednego z wyroków – [KLIK].

 

Nie ma jednolitej procedury

Trudno mówić o ogólnych zasadach przyznawania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ogólne ramy postępowania w większości przypadków określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Prześledźmy jednak pozycję beneficjenta na przykładzie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej  z Europejskiego Funduszu Rybackiego określa ustawa z dnia z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania co do zasady nie stosuje się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności instytucji pośredniczącej. W omawianym przykładzie organ, przed którym toczy się postępowanie:

  1. stoi na straży praworządności;
  2. jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;
  3. udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;
  4. zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania.

Oznacza to, że procedowanie organu nie może być dowolne. Organ w szczególności nie może zarzucać wezwaniami do uzupełnienia wniosku, a następnie odmawiać dofinansowania z powołaniem na inne przyczyny niż wskazane w wezwaniach. Powody odmowy muszą być przekonująco uzasadnione. Co więcej, jeśli w drugim z wezwań organ nie wniósł zastrzeżeń do pierwszego uzupełnienia, ale wskazał nowe okoliczności, beneficjent ma prawo zasadnie oczekiwać, że dotychczasowe wyjaśnienia zostały uznane za wystarczające.

 

Nie trzeba załączać ofert, opis projektu nie musi wskazywać szczegółów realizacji

W prowadzonej sprawie zarzuty instytucji pośredniczącej po dwóch obszernych uzupełnieniach wniosku ograniczyły się do dwóch spraw: beneficjent nie dołączył ofert potwierdzających planowane koszty operacji oraz zbyt ogólnie opisał projekt. W obu kwestiach Sąd nie podzielił stanowiska organu. Mające zastosowanie w sprawie rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że do wniosku należy załączyć kosztorys albo otrzymane przez wnioskodawcę oferty – jeśli wymaga tego specyfika operacji. Skoro „albo”, to nie „i”. Jeśli przedsięwzięcie zakłada korzystanie z powszechnie dostępnych dóbr i usług (tu materiały promocyjne), wnioskodawca nie musi dołączać ofert. Wystarczy kosztorys. Instytucja pośrednicząca powinna zweryfikować go na podstawie ogólnodostępnych źródeł. Nie można także wymagać od beneficjenta, aby na etapie składania wniosku, którego przedmiotem jest opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej, opisał ze szczegółami wszystkie elementy kampanii. Obowiązkiem beneficjenta było opisanie, a nie dostarczenie gotowego projektu. Szczegółowy projekt powstanie dopiero po przyznaniu dofinansowania, co jest istotą przedsięwzięcia, o dofinansowanie którego w tej sprawie wystąpiono.

 

Zasadność zwrotu dotacji oceni sąd powszechny

Uzyskanie dofinansowania to dopiero połowa sukcesu. Beneficjent przed otrzymaniem pieniędzy podpisuje umowę na dofinansowanie. Podczas realizacji przedsięwzięcia, powinien ściśle przestrzegać wymogów wydatkowania przyznanych środków (m.in. stosując ustawę – Prawo zamówień publicznych).  Jeśli instytucja pośrednicząca zakwestionuje prawidłowość rozliczeń, albo sposób realizacji przedsięwzięcia, może zażądać zwrotu dotacji. Często umowy na dofinansowania zostają w tym celu zabezpieczone, np. wekslem. Ponieważ zawarcie i wykonanie umowy o dofinansowanie nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej, beneficjent wezwany do zwrotu dotacji może bronić swoich racji przed sądem powszechnym. Organ przyznający dofinansowanie, po bezskutecznym wezwaniu do jego zwrotu, wystąpi z pozwem do sądu. Podejmując obronę (odpowiedź na pozew), Beneficjent może wykazywać, że dochował warunków umowy (i bezwzględnie wiążących zasad dofinansowania, wynikających np. z rozporządzeń unijnych), a żądanie zwrotu jest bezzasadne.

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

tel.\fax: +48 58 760 10 16

Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo europejskie z tagami: , . Dodaj do zakładek ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *