Zawieszenie działalności gospodarczej

W dobie kryzysu drobni przedsiębiorcy spotykają się z wieloma trudnościami finansowymi. Często prowadzi to do drastycznego spadku lub wręcz braku dochodów. Niekiedy słusznym wyjściem z takiej sytuacji może się okazać zawieszenie działalności gospodarczej na pewien okres.

Pomimo względnej sprawności polskiej gospodarki, kryzys dopada często drobnych rodzimych przedsiębiorców. Brak zleceń i powodowane tym trudności w regulowaniu zobowiązań mogą drastycznie pomniejszyć osiągane dochody. W takich przypadkach warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej. Zawieszenie może trwać od 1 miesiąca do 2 lat i jest to autonomiczna decyzja przedsiębiorcy. W trakcie okresu zawieszenia jesteśmy zwolnieni z niektórych zobowiązań podatkowych i opłacania ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Składki na ubezpieczenie emerytalne są opłacane dobrowolnie. W razie nadejścia sprzyjającej koniunktury, działalność można w dowolnym momencie wznowić.

 

1. JAK ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, iż zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników (chodzi tu o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a nie umów zlecenia lub o dzieło). Dotyczy to więc głównie jednoosobowych firm oraz spółek cywilnych. W tym drugim przypadku formalności związanych z zawieszeniem działalności muszą dopełnić wszyscy wspólnicy.

Zgłoszenie o zawieszeniu działalności jest zwolnione od opłat. Należy je złożyć do wójta gminy lub prezydenta (burmistrza) miasta, w którym jesteśmy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej (EDG). Zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa firmy),
 • numer PESEL,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
 • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności (od 1 miesiąca do 2 lat),
 • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Organ dokonuje wpisu o zawieszeniu działalności gospodarczej, chyba, że: 1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy (np. działalność rolnicza), 2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które pomimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub 3) prawomocnie orzeczono wobec przedsiębiorcy zakaz wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w zgłoszeniu. Od decyzji o odmowie wpisu możemy odwołać się w terminie 14 dni do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

2. SKUTKI ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI

W okresie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Jednakże dopuszczalne jest:

 • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów,
 • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności,
 • zbywanie środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych prawem,
 • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem.

W celu odciążenia przedsiębiorców, który zawiesili działalność gospodarczą, ustawodawca przewidział kilka istotnych udogodnień. Przez okres zawieszenia jesteśmy bowiem zwolnieni z obowiązki wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nie musimy również składać deklaracji VAT, chyba że:

 • jesteśmy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,
 • dokonujemy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • dokonujemy importu usług lub nabywamy towary (w zakresie w jakim jesteśmy podatnikiem VAT),
 • zawieszenie działalności nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego,
 • jesteśmy w danym okresie rozliczeniowym zobowiązani do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub do dokonania korekty podatku naliczonego.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacamy w okresie zawieszenia działalności dobrowolnie. Jeżeli jesteśmy płatnikiem składek wyłącznie na siebie, nie musimy też składać do ZUS deklaracji rozliczeniowej. Nie mamy również obowiązku opłacania ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

 

3. WZNOWIENIE ZAWIESZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Gdy okaże się, że sytuacja na rynku się polepszyła, możemy w każdym momencie wznowić zawieszoną działalność gospodarczą. Zgłoszenie wznowienia (wolne od opłat) powinno zawierać te same dane, które podaliśmy w zgłoszeniu o zawieszeniu wykonywania działalności.

Pamiętajmy, że możemy kilkakrotnie wydłużać czas zawieszenia działalności, który podaliśmy w pierwotnym zgłoszeniu. Jednakże nie może on łącznie przekroczyć 24 miesięcy. Po wznowieniu działalności możemy ją ponownie zawiesić, również na okres od 1 miesiąca do 2 lat, gdyż po każdym wznowieniu dopuszczalny okres zawieszenia jest liczony od nowa.

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!.

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

Podziel się tym artykułem:
 • Facebook
 • email
 • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo gospodarcze z tagami: , . Dodaj do zakładek ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *