Dokumentów nie można uzupełnić faksem

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający muszą często wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Trzeba pamiętać, że takiego uzupełnienia nie można dokonać faksem. Dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej.

Przykład:

Ze złożonego pierwotnie przez wykonawcę wykazu osób zdolnych do realizacji zamówienia nie wynikało, iż osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada wymagane w SIWZ 2-letnie doświadczenie zawodowe. W takiej sytuacji zamawiający zobowiązany był do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP. W treści wezwania wyznaczono termin na uzupełnienie.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przesłał faksem listę przedsięwzięć, w których realizacji uczestniczyła osoba mająca pełnić funkcję kierownika budowy. Następnie, lista ta została zamawiającemu doręczona w formie pisemnej, ale po terminie wskazanym w wezwaniu. Wykonawca nie uzupełnił więc w wyznaczonym terminie oświadczenia dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, a co za tym idzie – nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. Legitymowało to zamawiającego do zastosowania art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP – wykluczenia wykonawcy – oraz odrzucenia jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 PZP.

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). Zgodnie z § 6 owego rozporządzenia, dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oznacza to, iż dokumenty podmiotowe uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą mieć formę pisemną. Odpowiedź wykonawcy na wezwanie zamawiającego została przesłana faksem, a więc w formie innej niż wymagana przez rozporządzenie. Formą pisemną jest bowiem, zgodnie z art. 78 § 1 KC w zw. z art. 14 PZP, złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli. Nie sposób zatem przypisać atrybutu formy pisemnej oświadczeniu przesłanemu faksem. Faks nie jest oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej (por. uzasadnienie wyroku KIO z dn. 9 lutego 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 210/11). Fakt późniejszego przesłania oryginału pisma pozostaje bez znaczenia, skoro został on doręczony zamawiającemu po terminie wskazanym w wezwaniu.

Powyższe stanowisko wsparte jest orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej. KIO w wyroku z dn. 7 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1017/10) stwierdziła jednoznacznie, iż nawet gdy zamawiający dopuści w SIWZ faks jako jedną z form porozumiewania się z wykonawcami w toku postępowania, to nie wyłącza to zastosowania § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. Izba stwierdziła, iż „nie można wyprowadzić wniosku, że dopuszczalne jest przesłanie wymaganego dokumentu w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu (…), a następnie przedłożenie w określonej rozporządzeniem formie po upływie terminu”. Co więcej, zdaniem KIO wskazane w powołanym wyżej przepisie formy dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) obowiązują zarówno w stosunku do dokumentów i oświadczeń składanych pierwotnie wraz z ofertą, jak i tych, które są uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

tel.\fax: +48 58 760 10 16

Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Zamówienia publiczne z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *